EKO KONG d.o.o.
za komunalne djelatnosti
Trg kralja Tomislava 1,
Nova Gradiška
OIB: 37927943647
IBAN: HR3623600001102391918

URBROJ: 159 /2022
Datum: 11.05.2022. godine, Nova Gradiška
Na temelju čl. 8. stavak 1. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, Skupština trgovačkog društva EKO KONG d.o.o. za komunalne djelatnosti, Trg kralja Tomislava 1, Nova Gradiška, objavljuje:

Javni natječaj za imenovanje člana uprave društva- direktora

Temeljem čl. 8. st. 1. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću ( ožujak 2019) . godine koje podnositelji prijave moraju zadovoljavati:

  • visoka stručna sprema
  • najmanje pet godina radnog iskustva u gospodarstvu ili upravi na poslovima visoke stručne spreme
  • znanje najmanje jednog svjetskog jezika u govoru i pismu
  • visoki stupanj računalne pismenosti.

Direktor –član uprave imenuje se na vrijeme od 4 godine, a odluku o imenovanju
nakon provedenog natječaja donosi Skupština društva. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za imenovanje člana uprave predviđene čl. 423. odnosno čl . 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima

Kandidati/kandidatkinje su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:

  • životopis;
  • presliku diplome;
  • potvrdu/uvjerenje izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o ukupnom radnom iskustvu u izvorniku ili elektronički zapis. Ukoliko prijavitelj dostavi elektronički zapis isti mora biti provjerljiv online (sadržavati sve stranice) kako bi se smatrao valjanim dokazom. Prijavitelj mora dostaviti dokaz da se navedeni staž odnosi na radno iskustvo u gospodarstvu odnosno radno iskustvo odgovarajuće stručne spreme;
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3mjeseca od početka roka za dostavu prijava na ovaj natječaj);
  • izjavu kandidata pod kaznenom i materijalnom odgovornosti s ovjerenim potpisom kod javnog bilježnika o nepostojanju okolnosti iz čl. 423. odnosno 239. st.2. Zakona o trgovačkim društvima (ne stariju od početka roka za dostavu prijava na ovaj natječaj);
  • plan i program načina vođenja društva.

Prilikom prijave na natječaj svi dokumenti osim izjave kandidata mogu se priložiti u neovjerenoj preslici, a svaki kandidat je dužan na poziv tijela koje provodi natječaj dostaviti na uvid odgovarajuće originale.

Odabrani kandidat dužan je dostaviti traženu dokumentaciju u originalu.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
S kandidatima prijavljenima na ovaj natječaj imenovano je Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje člana Uprave, provest će razgovor (intervju) u svrhu utvrđivanja stručnih znanja, sposobnosti, vještina kao i dosadašnjih rezultata rada.

Ako kandidat ne pristupi intervjuu u zakazano vrijeme, smatra se da je povukao prijavu za predmetni natječaj.

Društvo zadržava pravo ne izvršiti izbor po predmetnom natječaju te isti poništiti bez obrazloženja.

Na temelju rezultata intervjua i preporuke Povjerenstva, Skupština društva izvršit će imenovanje kandidata za člana uprave, sukladno čl . 8. st. 2. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću.

Ovaj natječaj biti će objavljen na u službenom glasilu društva «Narodne novine» i na web stranici trgovačkog društva www.ekokong.hr.

Prijave na predmetni natječaj uz obavezne priloge podnose se u roku od 8 dana od njegove objave u službenom glasilu društva i web stranice društva www.ekokong.hr.

Prijave se podnose na adresu:

"EKO KONG" d.o.o. za komunalne djelatnosti, Ulica
Ljudevita Gaja 56, 35400 Nova Gradiška, s naznakom „Javni natječaj za imenovanje člana uprave- direktora,, ( NE OTVARAJ).

 

Predsjednik Skupštine društva:
__________________________
Vinko Grgić, dipl.ing.arh.